Inwestycje
W sprzedaży
Fauna
Rozwiń skrzydła w naturalnie pięknej części Gdańska!
Inwestycje w sprzedaży

Polityka prywatności

Dbamy o Państwa dane osobowe

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Hanza Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.

§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. jest firma Hanza Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-717), ul. Miałki Szlak 4/8 (NIP: 583 27 28 312; REGON: 192521862 ; KRS: 000005409 ; Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł).

§2 Dane kontaktowe do administratora danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że mogą się Państwo z nami skontaktować telefonicznie pod numerem 58 551 40 60 lub e-mailowo pod adresem ochronadanych@hanzadeveloper.pl , za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny spółki: ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk
Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz w sprawach realizacji praw jakie przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem danych.
Inspektor Ochrony Danych:
Dagmara Przędzik-Korol, kontakt e-mail na adres: ochronadanych@hanzadeveloper.pl, kontakt za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny spółki: ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk

§3 Jakie dane osobowe przetwarzamy

Informujemy, że w zależności od stopnia i rodzaju współpracy Państwa z naszą firmą (administratorem Państwa danych), przetwarzamy następujące dane osobowe:
• Dane wynikające z Państwa aktywności na naszej stronie internetowej – pliki cookies oraz adres IP – ich wykorzystanie jest opisane szczegółowo w punkcie 10 niniejszej informacji
• Podstawowe dane kontaktowe – imię; nazwisko; adres e-mail i numer telefonu
• Dane niezbędne do zawarcia umowy, w szczególności: imiona, nazwisko, imiona rodziców; adres zamieszkania; adres korespondencyjny; numer, seria i data ważności dokumentu tożsamości; numer PESEL; stan cywilny; informacje o małżeńskim ustroju własnościowym, numer konta bankowego,
• Historie zawartych transakcji zakupu towarów i usług oraz procesów płatności,
• Dane dotyczące procesów reklamacyjnych i gwarancyjnych,
• Dane dotyczące Państwa preferencji zakupowych,
• Dane publicznie udostępniane na portalach społecznościowych.

§4 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o wskazaną podstawę prawną, ponieważ są niezbędne do:

1. Zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 b RODO ), np. w celu:
• przygotowania oferty,
• złożenia zamówienia,
• zawarcia umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, sprzedaży i innych związanych z prowadzoną przez nas działalnością,
• w celu rozwiązywania problemów, tj. rozpatrywania reklamacji, realizowania obowiązków gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady, prowadzenia postępowań sądowych.

2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 c RODO), np. w celu:
• wypełnienia obowiązków podatkowych, wystawiania i przechowywania faktur,
• rozpatrywania reklamacji, wniosków i skarg,
• udzielania informacji upoważnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie.

3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 f RODO), np. w celach:
• ochrony mienia,
• ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń,
• tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby,
• prowadzenia działań marketingowych, w tym badania Państwa zadowolenia z wykonanych usług, prowadzenia kampanii reklamowych naszych towarów i usług,
• w celu udoskonalania produktów i usług,
• w celach archiwalnych (dowodowych).

4. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach, na podstawie udzielonej nam odrębnej zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 a RODO), np. w celach:
• marketingu prowadzonego na rzecz Hanza Grupa Inwestycyjna drogą emailową, drogą telefoniczna i SMS,
• prowadzenia analiz ruchu internetowego,
• personalizacji reklam i remarketingu ( przetwarzanie w celu personalizacji reklam, które mogą wyświetlać się w innych portalach oraz wyszukiwaniach Google (tzw. remarketing). Przykładowo, po odwiedzeniu strony hanza.gda.pl mogą Państwo zobaczyć reklamę Hanzy na innym portalu, który Państwo odwiedzą )

§ 5 Okres przechowywania danych

Dane pozyskane w związku z przygotowaniem oferty i zawarciem umowy, przetwarzamy przez okres negocjowania umowy, do końca okresu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń z umowy oraz upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie, tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

§ 6 Źródła pochodzenia danych osobowych

Informujemy, że źródłami pochodzenia Państwa danych osobowych mogą być:
a) Pliki cookies, które Państwa przeglądarka Internetowa automatycznie tworzy, by zapamiętać Państwa obecność na naszej stronie
b) Formularze kontaktowe, które mogą Państwo wysłać za pośrednictwem naszej strony Internetowej
c) Formularze kontaktowe, które mogą Państwo wysłać na innych portalach informacyjnych, społecznościowych i ogłoszeniowych, na których administrator ogłasza swoje oferty
d) Wypełnione przez Państwa formularze przekazania danych osobowych w wersji papierowej

§ 7 Odbiorcy danych osobowych

Informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, pracownicy firmy oraz podmioty współpracujące, ale tylko na podstawie przesłanki prawnej jaką są zgoda, przepis prawa lub obowiązujące umowy. Wśród podmiotów współpracujących mogą znajdować się:
a) firmy dostarczające nam różnego rodzaju usługi związane z codziennym funkcjonowaniem firmy, np. informatycznych, w tym obsługi informatycznej przedsiębiorstwa; dostawcy hostingu serwerów; dostawcy usług informatycznych wspierających sprzedaż (CRM); dostawcy usług telekomunikacyjnych, w tym łącza internetowego oraz telefonii komórkowej; dostawcy usług i programów księgowych; dostawcy przestrzeni biurowej; usługi sprzątania; usługi doradcze i audytowe; ochrona i inne
b) podmioty współpracujące w ramach prowadzonej przez nas działalności jako dewelopera np. kancelarie notarialne, kancelarie prawne, wspólnoty mieszkaniowe, administratorzy nieruchomości inni kontrahenci świadczący niezbędne usługi.
c) dostawcy narzędzi reklamowych, w tym Google, Facebook oraz właściciele portali ogłoszeniowych, w których pozostawiają Państwo dane kontaktowe do siebie
d) instytucje finansowe np. banki, ubezpieczalnie i doradcy kredytowi – na Państwa żądanie w związku z zakupem produktów i usług administratora
e) uprawnione organy i instytucje państwowe na ich żądanie np. Prokuratura, Policja, sądy, Urzędy Skarbowe, Urząd Ochrony Danych Osobowych i inne

§ 8 Informacja o przysługujących prawach

Informujemy, że posiadają Państwo następujące prawa:
a) Prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii
Mogą Państwo poprosić nas o wskazanie wszystkich przetwarzanych przez nas Państwa danych i wydanie Państwu ich kopii na żądanie.

b) Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo do poprawienia przekazanych administratorowi danych w przypadku gdy zostały podane błędnie lub przestaną być aktualne.

c) Prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (prawo do bycia zapomnianym)
Korzystając z prawa do bycia zapomnianym mają Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych, kiedy spełniony jest jeden z następujących warunków:
• wycofana została przez Państwa zgoda na przetwarzanie oraz nie ma innych podstaw prawnych (np. obowiązujących umów), aby przetwarzanie kontynuować,
• wypełniony został cel przetwarzania danych, na potrzeby którego dane zostały przekazane,
• skorzystali Państwo z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub sprzeciwu w oparciu o uzasadniony interes nadrzędny

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych operacji, jeżeli Państwa zdaniem są one nieprawidłowo podane lub przetwarzane bezpodstawnie oraz na czas dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania.

e) Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie, a także do przeniesienia swoich danych do innego administratora o ile nie będzie to miało niekorzystnego wpływu na prawa i wolności innych osób.

f) Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych
Prawo do sprzeciwu daje Państwu możliwość zabronienia administratorowi przetwarzania Państwa danych w następujących sytuacjach:
• sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu oraz nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
• sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu, mimo, iż jest ono prowadzone na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, pod warunkiem wykazania przez Państwa interesu nadrzędnego
• sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingowych (drogą elektroniczną i/lub telefoniczną)

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Polska
więcej informacji na stronie UODO: www.uodo.gov.pl
h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 9 Dobrowolność i wymóg podania danych

Podanie nam Państwa danych osobowych jest:
a) warunkiem zawarcia umowy i dokonania zakupu towarów lub usług,
b) warunkiem realizowania przez Administratora obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi, prowadzenia postępowań reklamacyjnych,
c) dobrowolne – w przypadku, gdy chodzi o zgodę na marketing produktów i usług.
Odmowa podania danych skutkować będzie tym, że:
d) możemy odmówić zawarcia umowy,
e) możemy odmówić prowadzenia postępowania reklamacyjnego, rozstrzygania Państwa roszczeń,
f) możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia.

§ 10 Profilowanie automatyczne i polityka cookies

Informujemy, że dotyczące Państwa decyzje, które wywołują skutek prawny, podejmowane przez Administratora danych w ramach prowadzonej przez nas działalności (np. w sprawie zawierania umów), nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych, w tym na profilowaniu.
Państwa obecność na naszej stronie może powodować wysyłanie przez Państwa przeglądarkę plików cookies, stanowiących Państwa daną osobową .
Plik cookie (tzw. ciasteczko) to plik tekstowy zawierający informacje pobrane przez urządzenie końcowe (komputer lub inne urządzenie mobilne) użytkownika podczas odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookies są odsyłane z przeglądarki użytkownika do strony internetowej, z której zostały pobrane (lub do innej strony, która je identyfikuje), podczas każdych Państwa odwiedzin na niniejszej stronie.
W przypadku danych osobowych związanych z użytkowaniem naszej strony internetowej, może występować profilowanie, które dokonywane jest przy pomocy narzędzi Google Analytics, Google AdWords, Facebook Ads. Skutkiem profilowania może być np. częstsze wyświetlenie reklam administratora na innych stronach, które Państwo odwiedzają. Więcej informacji na temat integracji z w.w. portalami znajduje się w punkcie nr 11 niniejszej polityki prywatności.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) związanych z oceną funkcjonowania strony internetowej, ulepszaniem treści zamieszczonych na stronie, analizowaniem sposobów, w jakie odwiedzający korzystają z niniejszej strony oraz określeniem, czy dany odwiedzający przegląda oferowany produkt czy też odesłanie,
b) zapewnienia odwiedzającym zwiększonej funkcjonalności podczas odwiedzin na niniejszej stronie lub w trakcie korzystania ze strony,
c) prowadzenia zanonimizowanych statystyk dotyczących użytkowników strony za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Facebook Pixel (by np. poznać średni wiek lub zainteresowania użytkowników)
d) wyświetlania i personalizacji reklam w innych serwisach, w szczególności w wyszukiwarce Google oraz na platformach społecznościowych jak Facebook, również z wykorzystaniem w.w. statystyk oraz w zakresie tzw. remarketingu. Przykładowo, użytkownik, który odwiedził niniejszą stronę może częściej widywać reklamy Administratora na innych stronach oraz wyszukiwaniach Google.
Jeżeli nie życzą sobie Państwo plików cookies, informujemy, że istnieje możliwość wyłączenia obsługi tej funkcji w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat udostępnia podmiot dostarczający przeglądarkę internetową.
Informujemy, że ustawienia prywatności informacji pozyskiwanych przez pliki cookie firmy Google mogą być modyfikowane w Ustawieniach reklam przeglądarki Google, dostępnej pod tym adresem: https://adssettings.google.pl . Alternatywnie, mogą Państwo zmieniać ustawienia plików cookie od wszystkich partnerów korzystając ze strony http://optout.networkadvertising.org.

§ 11 Przekazanie danych za pośrednictwem integracji z Google Analytics, Google Ads oraz Facebook

Na naszej stronie internetowej występują fragmenty wtyczki integrujące ją z portalem społecznościowym Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA („Facebook”) oraz usługami Google Analytics i Google Ads należącymi do firmy Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, Facebook oraz Google otrzymują informacje, że użytkownik odwiedził stronę internetową, korzystając ze swojego adresu IP. Przeglądanie naszej strony w trakcie gdy użytkownik jest jednocześnie zalogowany na swoim koncie w serwisie Facebook lub Google, powoduje, że jego aktywność na naszej stronie internetowej może zostać powiązana z kontem użytkownika w ww. serwisach. Dane mogą być przekazywane również niezależnie od posiadania przez użytkownika konta w serwisie Facebook lub Google.

Hanza Grupa Inwestycyjna zwraca uwagę, że jako operator strony internetowej nie ma wpływu na zebrane przez Facebook lub Google dane i procesy przetwarzania danych, ani nie zna pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania danych lub okresów ich przechowywania. Facebook zapisuje dane zebrane na temat użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do potrzeb. Celem takiej analizy jest w szczególności poinformowanie innych użytkowników serwisu Facebook lub Google o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez serwis Facebook jest zawartych w polityce prywatności Facebooka pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php. Informujemy, że ustawienia prywatności informacji pozyskiwanych przez pliki cookie firmy Google mogą być modyfikowane w Ustawieniach reklam przeglądarki Google, dostępnej pod tym adresem: https://adssettings.google.pl . Alternatywnie, mogą Państwo zmieniać ustawienia plików cookie od wszystkich partnerów korzystając ze strony http://optout.networkadvertising.org.

§12 Bezpieczeństwo danych osobowych

Informujemy, że dokładamy najwyższych starań, by Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, zapewniający ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.